برای چندمین بار؛ ترامپ رسانه‌های آمریکا را فاسد توصیف کرد